Advertise

Statystyka opisowa

Załącz zadania, a ja je rozwiążę!

Statystyka opisowa

Przykładowe 50 zadań. Zapoznaj się z nimi!.

Rozwijam swój kanał korepetytorski na platformie YouTube. Zapraszam: o działaności Plus Projekt

Zagadnienia, z jakimi spotykam się w ramach statystyki opisowej:
Wstęp do analizy statystycznej, czyli:
- podstawowe pojęcia statystyki opisowej,
- etapy badań statystycznych,
- budowa szeregów rozdzielczych przedziałowych,
- prezentacja tabelaryczna i graficzna danych statystycznych,
- podstawowe parametry opisu statystycznego danej cechy.

Analiza struktury zbiorowości, czyli miary klasyczne i miary pozycyjne:
- miary położenia - średnia arytmetyczna, mediana (środkowa), dominanta (moda), kwartyle (jak i decyle, percentyle) jako w tym miary tendencji centralnej,
- dodatkowo: średnia harmoniczna, geometryczna,
- miary zmienności (inaczej: rozproszenie, dyspersja, niejednorodność) - odchylenie standardowe, klasyczny współczynnik zmienności oraz odchylenie ćwiartkowe (kwartylowe), pozycyjny współczynnik zmienności - rzadziej odchylenie międzykwartylowe,
- miary asymetrii (inaczej: skośność) - wskaźniki asymetrii, współczynniki asymetrii (m.in. asymetrii Pearsona, równość Pearsona),
- miary koncentracji (inaczej: skupienia) – koncentracja klasyczna i pozycyjna, czyli kurtoza, współczynnik koncentracji, koncentracja Lorenca,
- porównywanie zbiorowości pod względem określonego kryterium,
- wskaźniki podobieństwa struktur.

Analiza dynamiki szeregów czasowych:
- indeksy indywidualne, przyrosty bezwględne i względne - jednopodstawowe i łańcuchowe,
- indeksy indywidualne - indeksy cen, indeksy ilości, indeksy wartości,
- średnie (przeciętne) tempo zmian zjawiska, średnia geometryczna, średnia chronologiczna, średni przyrost absolutny,
- wzajemna zamiana indeksów łańcuchowych i jednopodstawowych,
- indeksy agregatowe ilości, cen, wartości (indeksy Laspeyresa, indeksy Paaschego, indeksy Fishera),
- analiza liniowego tendencji czasowej szeregu i jego ekstrapolacja,
- mechaniczna i analityczna metoda wyodrębniania trendu, - metoda wyodrębniania wahań sezonowych i przypadkowych,
- średnie ruchome zwykłe i scentrowane.

Analiza korelacji cech statystycznych, czyli badanie współzależności zjawisk:
- korelacja liniowa i krzywoliniowa,
- współczynnik korelacji liniowej Pearsona (ocena kierunku i siły zależności, wykres wzajemny, czyli korelogram) oraz badanie jego statystycznej istotności,
- współczynnik korelacji rang Spearmana oraz badanie jego statystycznej istotności,
- inne współczynniki korelacji (wraz z badaniem statystycznej istotności) - m.in. korelacji chi^2 (chi kwadrat), Czuprowa, korelacja wieloraka, cząstkowa, Cramera, rang Kendalla, kontyngencji i inne.

Analiza regresji liniowej, czyli badanie zależności jednokierunkowej:
- wyznaczanie i interpretacja parametrów regresji liniowej,
- typowa ocena jakości oszacowanego równania regresji prostej - w tym:
=> ocena istotności współczynnika kierunkowego (test t-Studenta),
=> wartość stopnia wyjaśnienia (determinacji) w regresji i jego ocena,
=> wartość stopnia indeterminacji w regresji i jego ocena,
=> wartości teoretyczne,
=> analiza reszt regresji (wariancja składnika resztowego, odchylenie standardowe reszt, współczynnik zmienności resztowej i jego ocena),
- inne elementy - bardziej "ekonometryczne".

Jeśli ten spis nic nie pomógł - proszę o wysłanie swoich zadań - w dowolnej formie - na mail, a ja ocenię, czy potrafię je rozwiązać. :)
Z wszystkimi propozycjami zadań, proszę o kontakt mailowy.

Inne warianty nazwy przedmiotu
- Statystyka w zarządzaniu,
- Statystyka w biznesie,
- Techniki analityczne w biznesie,
- Ilościowe metody analizy rynku,
- Statystyka z demografią,
- Statystyczna analiza danych ekonomicznych,
- Zastosowanie statystyki w zarządzaniu,
- Systemy informacyjne w zarządzaniu.

Dla osób niezaznajomionymi z tablicami statystycznymi funkcjonuje poradnik szukania wartości krytycznych.

Moje rozwiązane zadania na YouTube - przejrzyj playlisty!Rozwijam swój kanał korepetytorski na platformie YouTube. Zapraszam: o działaności Plus Projekt

zadanie krok po kroku - zapraszam zapoznać się z przykładowym zadaniem - już rozwiązanym.

Literatura podstawowa
1. M. Piłatowska - Repetytorium ze statystyki 2006,
2. J. Buga, H. Kassyk-Rokicka - Podstawy statystyki opisowej,
3. M. Sobczyk - Statystyka 2007,
4. P. Tatarzycki - Statystyka po ludzku 2007,
5. M. Sobczyk - Statystyka. Aspekty praktyczne i teoretyczne 2006,
6. W. Klonecki - Statystyka dla inżynierów,
7. J. Czempas - Elementy statystyki 2000,
8. J. Koronacki, J. Mileniczuk - Statystyka dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych 2006,
9. M. Nawojczyk - Przewodnik po statystyce dla socjologów,
Niektóre z uczelni, z których piszą do mnie studenci
- Akademia Krakowska,
- Uniwersytet Warszawski,
- Polish Open University,
- Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
- Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
- Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
- Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu,
- Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy.

Uwaga:
Pracuję w środowisku programu MS Excel, ale też poruszam się w programach typu: Gretl, PAST, jak i SPSS, Statistica, Stata, Statgraphics . Jeśli potrzebne jest wytłumaczenie zagadnienia z użyciem innego programu, proszę o kontakt - najlepiej mailowy.

Przejrzyj darmowe materiały edukacyjne do pobrania na:

pobierz za darmo

Wkrótce zamieszcze zadania przykładowe! :)
Ostatnia aktualizacja: 16.11.2017

KontaktWróć do strony głównej